ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ് വേയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകളുടെ സായാഹ്ന ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അപേക്ഷ ഫോം www.polyadmission.in എന്ന സൈറ്റിൽ നിന്നോ താഴെ കാണുന്ന നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ നിന്നോ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 26/10/2016
img

Welcome To Govt. Polytechnic College Cherthala

Started since 1994

Aims to provide superior quality technicians for catering to the needs of community, institutes and industry, to face the challenges of coming centuries.

Read More
img

Welcome To Govt. Polytechnic College Cherthala

Started since 1994

The new branch Mechanical Engineering can be done from 2016.

Read More
img

Welcome To Govt. Polytechnic College Cherthala

Started since 1994

Four Best Courses Offered. Expert Teachers Carried out the Courses.

Read More

Computer Hardware Engineering

This branch complimentary to the computer engineering branch., Provides excellent opportunities in their career...

Electronics & Communication Engineering

Eletronics Production technology, the branch of engineering concerned with the practical applications...

Mechanical Engineering

Mechanical engineering is the discipline that applies the principles of engineering, physics, and materials science for the design, analysis, ...

Instrumentation Engineering

Instrumentation engineering is a multi-disciplinary branch focusing on the measurement, control and automation in the fields ...

Welcome To Govt. Polytechnic College Cherthala

Here each one works as a family striving hard to achieve high results.Our team,professional support staff,students' advisors,regular parent teacher interactions to discuss students' progress,is what makes us stand apart from others and has helped in building up as a strong institution where we can cater to the diverse academic needs of our students.

The campus atmosphere of our institution is very much conductive to our excellent academic performance. Our top ranks at the state level at once synonymous with our glittering victory.

Choosing where to continue your education is a major decision and I believe that Government polytechnic college cherthala will be a choice you will not regret, especially if you are ambitious and determined to succeed. As a result of our size we are able to focus on the needs of each individual student and aim to nurture each student in order to ensure their journey at Government polytechnic college cherthala is a successful and improves future prosepects.

img

Latest News&Events

Here update the daily news and events about our college.

img

Best NSS volunteer award for GPTC CHERTHALA

img

POLY UNION INAUGURATION ON DECEMBER 29th 2015

img

NSS Camp Started at Holy Family Higher secondary school Muttom cherthala.

img

POLYTECHNIC KALOLSAV ON DECEMBER 30 and 31 , 2015

Education which does not mould character is absolutely worthless.

img

Mahatma Gandhi

The best brains of the nation may be found on the last benches of the classroom.

img

Dr APJ Abdul Kalam

Failure comes only when we forget our ideals and objectives and principles.

img

Jawaharlal Nehru