2020 - 21 അധ്യയന വർഷത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ ഗവണ്മെന്റ് / എയ്ഡഡ് / സാശ്രയ പോളിടെക്നിക്കുകളിലേക്കുള്ള ഓൺലൈൻ അഡ്മിഷൻ ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്

2020 - 21 അധ്യയന വർഷത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ ഗവണ്മെന്റ് / എയ്ഡഡ് / സാശ്രയ പോളിടെക്നിക്കുകളിലേക്കുള്ള ഓൺലൈൻ അഡ്മിഷൻ ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.