പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ പ്രവേശനം 2024-25 – രണ്ടാം അലോട്ട്മെന്റ് ലിസ്റ്റ് - പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ പ്രവേശനം 2024-25 – രണ്ടാം അലോട്ട്മെന്റ് ലിസ്റ്റ് - പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.