ഡിപ്ലോമ ലാറ്ററല്‍ എന്‍ട്രി 2020-21 പ്രവേശനത്തിനുളള രണ്ടാംഘട്ട കൗണ്‍സിലിംഗ് 18/09/2020

                                                              ഡിപ്ലോമ ലാറ്ററല്‍ എന്‍ട്രി 2020-2021 

2020-2021 വര്‍ഷത്തേക്കുളള ഡിപ്ലോമ ലാറ്ററല്‍  എന്‍ട്രി പ്രവേശനത്തിനുളള റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്‍  ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുളള  അപേക്ഷകര്‍  താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സമയ ക്രമത്തില്‍  കോവിഡ് -19 മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ചുകൊണ്ട് , റ്റി .സി ,  സ്വാഭാവ , അസ്സല്‍  സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഫീസും സഹിതം 18/09/2020 വെള്ളിയാഴ്ച  രക്ഷിതാവുമായി  കോളേജില്‍ ഹാജരാകേണ്ടതാണ് .   

                       പ്ലസ് ടു / വി.എച്ച് .എസ് .ഇ   റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്‍  ഉള്‍പ്പെട്ടവര്‍  

                                      രജിസ്ട്രേഷന്‍  - 18/09/2020 വെളളി

രാവിലെ 08.30 മണി മുതല്‍ 9.30 മണി വരെ

                       ജനറല്‍   വിഭാഗം    -  റാങ്ക് നമ്പര്‍ 100 വരെയുളള എല്ലാവരും 

                                                             (  ക്രമ  നമ്പര്‍  125  വരെയുളള എല്ലാവരും  )

 രാവിലെ 10.00 മണി മുതല്‍  11.00 മണി വരെ 

                          ഈഴവ വിഭാഗം  -  റാങ്ക് നമ്പര്‍ 200 വരെ 

                                                              ( ക്രമ നമ്പര്‍  171 വരെ )

                       മുസ്ലിം വിഭാഗം   -     റാങ്ക് നമ്പര്‍  430 വരെ 

                                                              (ക്രമ നമ്പര്‍  380  വരെ )

                     പിന്നോക്ക ഹിന്ദു വിഭാഗം  -   റാങ്ക് നമ്പര്‍ 150 വരെ 

                                                                            ( ക്രമ നമ്പര്‍ 125  വരെ ) 

                     ലാറ്റിന്‍ കത്തോലിക്സ് വിഭാഗം    -  റാങ്ക് നമ്പര്‍  170  വരെ 

                                                                                         ( ക്രമ നമ്പര്‍ 144 വരെ ) 

                    ധീവര  വിഭാഗം                 -  റാങ്ക് നമ്പര്‍  350 വരെ 

                                                                      ( ക്രമ നമ്പര്‍  307 വരെ ) 

                    വിശ്വകര്‍മ്മ  വിഭാഗം     - റാങ്ക് നമ്പര്‍ 430 വരെ 

                                                                    ( ക്രമ നമ്പര്‍  380  വരെ )

                     കുടുംബി വിഭാഗം           -   റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്‍  ഉള്‍പ്പെട്ട  എല്ലാവരും 

                     പട്ടികജാതി വിഭാഗം      -    റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്‍  ഉള്‍പ്പെട്ട എല്ലാവരും 

                 ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 മുതല്‍  1.30 വരെ 

                       ജനറല്‍ വിഭാഗം -   റാങ്ക് നമ്പര്‍ 101 മുതല്‍  160 വരെ 
                                                           ( ക്രമ നമ്പര്‍  81 മുതല്‍   134 വരെ) 
 

100000/-(ഒരു ലക്ഷം) രൂപയ്ക്ക്  മുകളില്‍  വാര്‍ഷിക   വരുമാനമുളളവര്‍  ഏകദേശം  16000/-(പതിനാറായിരം) രൂപയും , ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് താഴെ വാര്‍ഷിക  വരുമാനമുളളവര്‍ ഏകദേശം 13500/-(പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്) രൂപയും , എസ് .സി /എസ് .ടി  വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ 3500/-(മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്) രൂപയും അഡ്മിഷന്‍  സമയത്ത് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്  .  2500/-(രണ്ടായിരത്തിയഞ്ഞൂറ്) രൂപ ഒഴികെയുളള എല്ലാ ഫീസുകളും എ.റ്റി.എം കാര്‍ഡ് (ഇ - പോസ്) മുഖേന മാത്രമേ അടയ്ക്കാന്‍  സാധിയ്ക്കുകയുളളൂ .  ഫീസ് ആനുകൂല്യത്തിന് അര്‍ഹതയുളളവര്‍  ജാതി , വരുമാന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അസ്സല്‍  ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് . അഡ്മിഷന് എത്തുന്നവര്‍ക്ക്  നിര്‍ദ്ദിഷ്ട സമയത്ത് മാത്രമേ  കോളേജിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിയ്ക്കുകയുളളൂ. അഡിമിഷന്‍  സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍  www.polyadmission.org/let എന്ന വെബ് സൈറ്റില്‍  ലഭ്യമാണ് .