കോളേജ്‌ ബസിൻറെ ഫ്ലാഗോഫ്‌ ചടങ്ങ്

event-cover

മണ്ഡലം ആസ്തി വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ബഹു . ഭക്ഷ്യ -സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ .പി .തിലോത്തമൻ അനുവദിച്ച കോളേജ് ബസിൻറെ ഫ്ളാഗ്ഓഫ് 2019 നവംബർ 28 , 3: 00 pm ന് കോളേജ് അങ്കണത്തിൽ വച്ച് ശ്രീ .പി .തിലോത്തമൻ അവർകൾ നിർവഹിക്കുന്നു .ശ്രീ. വി .റ്റി .ജോസഫ് (ബഹു .ചേർത്തല നഗരസഭാ ചെയർമാൻ )അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നു . സ്വാഗതം : ശ്രീ എൻ .കെ .രാജൻ (ജോയിൻറ് ഡയറക്ടർ ,SITTER കളമശ്ശേരി ) ആശംസകൾ : അഡ്വ .പി .ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ (നഗരസഭാംഗം ,ചേർത്തല നഗരസഭ) ശ്രീ .ലൈജു .റ്റി (പി .ടി .എ .വൈസ് പ്രെസിഡന്റ് ) ശ്രീ .ഹരിലാൽ എസ് ആനന്ദ് (HOD ,E &C) ശ്രീ .ബിജോയ് ജോർജ്(HOD ,CHE ) ശ്രീമതി .സ്മിത .ഐ .എസ് (HOD ,I E ) ശ്രീ ജയചന്ദ്രൻ .എൽ (HOD ,ME) ശ്രീമതി .ലിഷ .പി .പി (HOD ,CT ) ശ്രീ .കെ .കിരൺ (സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ) ശ്രീ .വിഷ്ണുനാഥ് .എൻ .എസ് (കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ ) കൃതജ്ഞത : ശ്രീ .ജയകുമാർ . ആർ (പ്രിൻസിപ്പാൾ ,GPTC ചേർത്തല ) എന്നിവർ നിർവഹിക്കുന്നു .