ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനാചരണം

event-cover

ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ കേരളം ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി 2019 ഡിസംബർ- 12 ന് ചേർത്തല ഗവ.പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിൽ പ്രിൻസിപ്പാൾ ശ്രീ ഹരിലാൽ എസ് ആനന്ദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ധ്യാപകരും വിദ്ധ്യാർത്ഥികളും ചേർന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു.